Nota Legal

1. Condicions Generals

Aquestes condicions generals, regulen l’ús del servei del web d’Internet a http://www.cooperatextil.com amb finalitats informatives.

La utilització del web atribueix la condició d’usuari del mateix i expressa l’adhesió de l’usuari a totes i cadascuna de les condicions generals en el mateix moment en que l’usuari hi accedeix. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament les condicions generals i acceptar-les expressament.

2. – Objecte

Mitjançant el web, la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme facilita als usuaris l’accés i utilització de diversos serveis i continguts posats a disposició dels usuaris o per a tercers usuaris de la web.

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense cap mena d’avís previ, la presentació i la configuració del web, així com també es reserva el dret a modificar o eliminar alguns serveis i utilitats.

3. – Condicions d’Accés

El web cooperatextil  és totalment gratuït pels seus usuaris. No obstant la utilització de certs serveis i/o enllaços poden quedar supeditats a les normatives i condicions d’ús dels seus respectius propietaris.

L’usuari es compromet a utilitzar el web de manera correcta i d’acord amb la llei. S’obliga a abstenir-se de la utilització il·lícita del material exposat al web.

L’usuari respondrà dels danys i prejudicis de tota naturalesa que la Fundació Tecnocampus, Fundació privada pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per les condicions generals.

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, no es fa càrrec del mal ús del web i d’irregularitats en els ordinadors dels usuaris. Així mateix la Fundació Tecnocampus no es fa responsable en cap cas de continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionats per la Fundació.

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei Espanyola. Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fòrum es sotmeten als jutjats i tribunals de Mataró per a la resolució de qualsevol controvèrsia que es pogués derivar de la prestació dels serveis objecte d’aquestes condicions generals.

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme rebutja qualsevol responsabilitat sobre els continguts dels enllaços publicats a la seva pàgina web o les dades personals que es puguin recollir a les mateixes.

Per a donar compliment amb l’establert en la Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Fundació Tecnocampus, Fundació Privada
CIF núm. G62034111

Director: Sr. Josep Lluís Checa
Av. Ernest Lluch, 32
Edifici Tecnocampus
08302 Mataró (Barcelona)
Telèfon: +34 93 169 65 00
info@tecnocampus.com

La utilització del Lloc web per qualsevol persona li atribueix la condició d’USUARI.
 
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (també “la Fundació”), mitjançant aquest Avís Legal, estableix les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general del lloc web per part de tots els USUARIS, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.
 
L’USUARI d’Internet, especialment ciutadans, clients, proveïdors i interessats, ha de llegir detingudament i atentament les condicions generals cada vegada que vulgui entrar i fer-ne ús, ja que aquestes poden patir alguna modificació.
 
La Fundació es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració del seu lloc web.

1. Informació general del lloc web cooperatextil i dels seus continguts.

El domini web http://www.cooperatextil.com, està registrat per Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, entitat amb CIF núm. G62034111 i amb seu a l’avinguda d’Ernest Lluch, 32 – Torre TCM2, planta 6 de 08302 Mataró.
 
La gestió, continguts, així com els fitxers depenents d’aquest lloc web són responsabilitat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. Puntualment o de manera permanent hi pot haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web cooperatextil.
 
Si vols posar-te en contacte amb nosaltres ho pots fer a més del correu postal tradicional, trucar-nos per telèfon (+34 93 169 65 00), o enviar-nos un missatge de correu electrònic a: info@tecnocampus.cat.
 
 
2. Objecte de lloc web cooperatextil.
 
La Fundació crea i dissenya el present lloc web, per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els USUARIS d’Internet a un directori d’empreses tèxtils del Maresme i a  informació d’interès.
 
 
3. Mitjans d’accés al lloc web.
 
La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme informa que no es responsabilitza de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament del qual no li correspon, i per la qual cosa l’accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius tècnics.

 
La Fundació es reserva el dret a interrompre l’accés el seu lloc web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Si la interrupció tingués caràcter definitiu, es comunicarà tal circumstància als USUARIS, que podran patir la pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.
 
La Fundació en cap cas es responsabilitza de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no garanteix la fiabilitat, disponibilitat, ni continuïtat del seu lloc web.
 
La Fundació dóna accés a aquest servei de forma exclusiva a empreses tèxtils del Maresme, per als quals són requisits previs el registre i l’acceptació de les condicions particulars, les quals substituiran, completaran i/o modificaran les establertes en el present Avís Legal.
 
L’USUARI pot accedir de forma gratuïta i lliure al lloc web, llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d’Accés a Internet (ISP), contractada pel seu compte.
 
 
4. Ús del lloc web.
 
L’USUARI accepta que l’ús del lloc web es fa sota la seva exclusiva responsabilitat.
 
L’USUARI es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que la Fundació posa a la seva disposició per a desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a les presents condicions generals.
 
L’USUARI que no pari atenció a aquests missatges d’avís es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els seus propis equips informàtics perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent aquest lloc web. La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme no n’és responsable.
 
L’USUARI no farà ús del lloc web amb finalitats lesives als béns de la Fundació o de qualsevol altra forma de manera que sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de la Fundació o de tercers, en el seu cas.
 
 
5. Continguts.
 
La Fundació procurarà que les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d’aquesta informació, continguts i serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte la data d’actualització que s’indiqui respecte de cadascun dels continguts.

 
6. Enllaços de tercers al lloc web de Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. 
 
L’USUARI que vulgui introduir un enllaç des del seu lloc web al de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme haurà d’obtenir l’ autorització prèvia per escrit de la Fundació. A més, haurà de complir les següents obligacions:

 • L’enllaç o link únicament vincularà amb la pàgina principal, llevat en cas d’autorització expressa per redireccionar a una pàgina secundària, que en cap cas podrà ser reproduïda de cap forma.
 • Queda expressament prohibit establir “frames” o marcs de qualsevol tipus al lloc web, que permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d’Internet diferents a les del present la lloc web.
 • No s’autoritza en cap cas:
  • La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a la Fundació per mitjà de framing.
  • La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de la Fundació mitjançant in line linking.
 • El link o la pàgina d’enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic.
 • En cap cas es realitzaran, des del lloc web on es troba l’enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el web cooperatèxtil, laFundació, ciutadans, clients, interessats, membres del personal, o la qualitat dels serveis que presta a la Fundació o a qualsevol altre professional a tot el territori de l’Estat.

Tot i això, d’acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 de l’Agencia de Protecció de Dades sobre la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d’evitar la inclusió d’enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent

  
7. Propietat Industrial i Intel·lectual.
 
Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web http://www.cooperatèxtil.cat són titularitat exclusiva de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme o de tercers que li han autoritzat el seu ús.
 
La Fundació explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual, en els termes legalment establerts, amb les exclusions previstes en l’article 13 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Qualsevol ús o reproducció d’aquests continguts -o d’altres que es puguin incloure en el futur- per part de les persones usuàries s’ha de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.
   
S’admet l’ús personal i per a ús privat dels continguts d’aquest lloc web, sempre que la còpia obtingué no sigui objecte d’una utilització col.lectica ni lucrativa. . No obstant això, en determinats supòsits, la Fundació pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s’ha d’enviar per escrit a l’adreça indicada al punt 1.
 
No s’autoritza en cap cas, sense autorització expressa:

 1. L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a la Fundació .
 2. L’ús comercial dels continguts del lloc web cooperatèxtil.
 3. L’ús de marques, signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de la Fundació. 

La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de la Fundació, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).
 
 
8. Publicitat.
 
La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris . Els anunciants són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleix la normativa que en cada cas puguin ser d’aplicació.
 
La Fundació no es fa responsable de les opinions de tercers que hagin estat publicades en mitjans de comunicació i que puguin ser difoses a través d’aquesta pàgina.
 
 
9. Responsabilitat.
 
L’USUARI en qualsevol cas, respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que la Fundació pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d’aplicació.

 
9.1. Accés al Lloc web.
 
La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’USUARI que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
 
 
9.2. De la qualitat del servei del lloc web.
 
Correspon a l’USUARI, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials i perillosos (virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu).
 
La Fundació no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels USUARIS o de tercers durant l’ús del servei d’aquest lloc web.
 
 
9.3. Dels Continguts.
 
La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al lloc web, ni dels danys i perjudicis produïts en l’USUARI o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través del lloc web.
 
 
9.4. Dels enllaços o links.
 
La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme actua com a prestador de serveis d’intermediació, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 32/2002 de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i només és responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. El servei d’accés al web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’USUARI accedir a altres pàgines i seus electròniques o llocs web d’Internet.
 
L’existència de links o enllaços no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de la Fundació amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.
 
La Fundació no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres llocs web als quals remeti o amb les quals enllaça el lloc web cooperatèxtil.
 
L’USUARI, en el supòsit que consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-li-ho a la Fundació sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.
 
La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a la Fundació.

 
10. Legislació i Jurisdicció Aplicable.
 
Les presents condicions d’accés estan subjectes a l’ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc web, l’USUARI i la Fundació acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Mataró amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.